Vlastný lokátor:  Lokátor protistanice:  QRB:  Azimut: 

Vstup do lesa aneb
Na co je potřeba myslet, když jedeme na portejbl

Vstup do lesa V letošním roce (možná koncem minulého roku) vešli v platnost některé novelizace zákonů. Hlavně Zákon o lesích a Trestný zákon. Myslím, že by široká CB veřejnost měla mít minimálně vědomost o těchto zákonech a to hlavně v případech, že jezdí na portejbly...


326/2005 Z.z.
ZÁKON o lesoch

§ 3
Lesné pozemky
(1) Lesné pozemky sú pozemky
a) s lesnými porastmi,
b) dočasne bez lesných porastov pri ich obnove alebo po vykonaní náhodnej ťažby,
c) na ktorých sú zriadené lesné škôlky alebo semenné sady,
d) o ktorých bolo rozhodnuté o ich dočasnom vyňatí z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich,
e) bez lesných porastov,
1. ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre jeho činnosť nevyhnutné, najmä pozemky, na ktorých sú lesné cesty a zvážnice, lesné sklady a rozdeľovacie prieseky,
2. ktorých využívanie súvisí s využívaním funkcií lesa, najmä rekreačné miesta, políčka pre zver, ohryzové plochy pre zver, rašeliniská, sutiny, skaly a prameniská,
3. nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov ich príjazdových komunikácií,
f) vyhlásené za lesné pozemky podľa odsekov 2 a 3 alebo osobitných predpisov, 3a)
g) na ktorých boli lesné porasty odstránené protiprávnym konaním.

§ 25
Sprístupňovanie lesa a využívanie lesných ciest
(1) Na účely tohto zákona je sprístupňovanie lesa najmä plánovanie, projektovanie, výstavba a rekonštrukcia lesných ciest s cieľom zabezpečenia trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, využívania funkcií lesov, vytvorenia podmienok na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, poskytnutia zdravotnej pomoci a záchrany.
(2) Vlastníci a správcovia sú povinní lesné cesty udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.36)
(3) Lesné cesty je oprávnený využívať každý, kto ich potrebuje na hospodárenie v lesoch alebo na zabezpečovanie starostlivosti o dotknuté územie a o stavby a zariadenia na tomto území, a to po dohode s ich vlastníkom, správcom alebo so združením podľa § 51 ods. 2 o výške a o spôsobe úhrady za ich využívanie. Ak sa nedosiahne dohoda, o výške alebo spôsobe úhrady za využívanie lesných ciest rozhoduje súd. 34)
(4) Do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu podľa odseku 3 môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnúť vo veci využívania lesnej cesty, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie povinností podľa § 28. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok. Tým nie sú dotknuté všeobecné predpisy o náhrade škody.35)
(5) Vlastník, správca alebo združenie podľa § 51 ods. 2 sú povinní na výkon ich činností umožniť bezplatné využívanie lesných ciest zložkám integrovaného záchranného systému, lesnej stráži, stráži prírody a fyzickým osobám, ktoré majú oprávnenie stráže prírody, 37) štátnym zamestnancom pri výkone štátnej správy v obvode svojej pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov, 38) ako aj fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré vykonávajú činnosti podľa § 29, 41 a 46.

§ 30
Využívanie lesov verejnosťou
(1) Každý má právo vstupovať na lesné pozemky.
(2) Pri využívaní lesov verejnosťou je každý povinný chrániť a nenarušovať lesné prostredie, rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa a pokyny obhospodarovateľa lesa, člena lesnej stráže a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
(3) Využívanie lesov verejnosťou sa nevzťahuje na vojenské lesy.
(4) Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže na žiadosť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa alebo z vlastného podnetu zakázať alebo obmedziť využívanie lesov verejnosťou na dobu nevyhnutne potrebnú, ak to vyžaduje ochrana práv a oprávnených záujmov vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa, ochrana lesa (§ 28) alebo iný verejný záujem. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zákaz alebo obmedzenie využívania lesov verejnosťou vhodným spôsobom zverejní a v prípade potreby obhospodarovateľovi lesa uloží dotknutú časť lesa označiť. Na konanie o vydávaní a odvolávaní zákazov alebo obmedzení využívania lesov verejnosťou sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)

§ 31
Zákaz niektorých činností
(1) Na lesných pozemkoch je zakázané
a) vykonávať terénne úpravy, stavať ploty alebo budovať chodníky, narúšať pôdny kryt, odvážať lesnú pôdu alebo hrabanku,
b) zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na nich alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest,
c) stavať posedy, príbytky alebo táboriť mimo vyznačených miest,
d) jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest a jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty 45a) alebo vyznačenej trasy,
e) vstupovať do lesných škôlok alebo do oplotených miest, ako aj miest označených zákazom vstupu,
f) vstupovať do lesných porastov na miestach, kde sa vykonáva technologická príprava pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto alebo plošné chemické ošetrenie,
g) rušiť ticho a pokoj,
h) zbierať v nadmernom množstve semená, vyberať semenáčiky alebo sadenice lesných drevín,
i) manipulovať s látkami nebezpečnými pre prírodné prostredie,
j) ťažiť stromy alebo kry, získavať z lesa čečinu, živicu alebo živú kôru,
k) zakladať skládky odpadov alebo znečisťovať lesné pozemky odpadmi, 46)
l) fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, 4
m) narušovať vodný režim najmä odvodňovaním pozemkov alebo úpravami vodných tokov v rozpore s osobitnými predpismi, 47)
n) pásť hospodárske zvieratá, 48)
o) voľne púšťať psov okrem psov poľovníckych a služobných49) pri výkone povinností, alebo iné domáce zvieratá,
p) vypaľovať porasty bylín, krov alebo stromov.42)
(2) Zakázané je neoprávnene používať alebo poškodzovať lesné pozemky, lesné porasty, stromy a kry a stavb a zariadenia slúžiace lesnému hospodárstvu (ďalej len "lesný majetok").
(3) Zákazy uvedené v odseku 1 písm. a) až j) sa nevzťahujú na obhospodarovateľa lesa pri zabezpečovaní hospodárenia v lese a využívaní ostatných lesných produktov, ak nie sú tieto činnosti upravené osobitnými predpismi 38) a pri činnostiach na zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku.
(4) Obhospodarovateľ lesa, ktorý uskutočňuje činnosť podľa odseku 1 písm. b), je povinný zariadiť sledovanie ohňa a jeho bezpečné uhasenie pred opustením miesta, kde sa oheň nachádza. Povinnosť podľa osobitného zákona 50) tým nie je dotknutá.
(5) Zákaz uvedený v odseku 1 písm. d) až f) sa nevzťahuje na štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správ v obvode svojej pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov, 38) na fyzické osoby a právnické osob ktoré vykonávajú činnosti podľa § 29, 41, 46 a 53, na stráž prírody a fyzické osoby, ktoré majú oprávnenia stráže prírody. 37)
(6) Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže po písomnom súhlase vlastníka alebo správcu povoliť výnimku zo zákazu uvedeného v odseku 1 písm. a) až h), j) a n) aj iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám. Výnimku zo zákazu uvedeného v odseku 1 písm. n) možno udeliť, len ak je vykonávanie tejto činnost súlade s dokumentmi starostlivosti podľa osobitného predpisu. 50a)
(7) Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 6 nemá odkladný účinok.
(8) Zákaz uvedený v odseku 1 písm. g) a so súhlasom vlastníka alebo správcu lesa tiež zákazy uvedené v odseku 1 písm. a), c) až e) sa nevzťahujú na výkon práva poľovníctva podľa osobitného predpisu.51)

300/2005 Z.z.
TRESTNÝ ZÁKON
§ 305
Porušovanie ochrany rastlín a živočíchov

(1) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu exemplárov reguláciou obchodu s nimi vo väčšom rozsahu

a) poškodí, zničí, vytrhne, vykope alebo nazbiera chránenú rastlinu alebo poškodí, alebo zničí jej biotop,
b) usmrtí, zraní, chytí alebo premiestni chráneného živočícha alebo poškodí, alebo zničí jeho biotop a obydlie,
c) poškodí alebo zničí strom alebo ker, alebo ich vyrúbe, alebo
d) ohrozí chránený živočíšny druh alebo rastlinný druh,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Kto v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.“.

(3) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu exemplárov reguláciou obchodu s nimi vo väčšom rozsahu

a) získa pre seba alebo obstará pre iného chráneného živočícha alebo chránenú rastlinu, alebo vo väčšom rozsahu obstará pre iného ich exemplár,
b) pestuje, chová, spracúva, dováža alebo vyváža chránené rastliny alebo chránené živočíchy, alebo exempláre alebo s nimi obchoduje, alebo ich inak scudzí, alebo
c) zámerne odníme, falšuje, pozmení alebo inak neoprávnene použije nezameniteľné označenie chránených živočíchov alebo exemplárov,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3

a) závažnejším spôsobom konania,
b) z osobitného motívu,
c) v značnom rozsahu,
d) v úmysle získať pre seba alebo iného značný prospech, alebo
e) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.

(5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3

a) ako člen nebezpečného zoskupenia,
b) vo veľkom rozsahu, alebo
c) v úmysle zadovážiť sebe alebo inému prospech veľkého rozsahu.Na závěr bych zkusil připomenout několik drobností:
  1. - pokud jedete na portejbl jinak než autem (tzn. autobudem, vlakem, stopem), pro Vás se nic nemění a do lesa (a jinam) je vstup bezproblémový
  2. - pokud jedete autem, týká se Vás STRIKTNÍ zákaz jízdy motorovými vozidly v lese (i bez dopravní značky)
  3. - předcházející bod neplatí minimálně pro členy A.R.E.S. Žilinského kraje (viz list v textu)
  4. - vyznačené místo - znamená, že je VYZNAČENÉ, nikoliv že je tam ohniště nebo otlačené místo od stanu
  5. - ten Trestný zákon §305 odst 2) nemá chybu co??
  6. - a nezapomeňte: "Neznalost zákona neomlouvá"
Napište nám svůj názor...
Přečteno: